CONVOCATORIA ASEMBLEA XERAL ORDINARIA 21-05-2023

Estimado socio:

A presente é para convocalo á Asamblea Xeral Ordinaria da Sociedade de Cazadores “A Magdalena”, que se celebrará o vindeiro día 21 de maio de 2023 (domingo) ás 11:30 h. en primeira convocatoria, e ás 12:00 h. en segunda convocatoria, na Casa da Cultura de Arca, cos puntos a tratar que se detallan na seguinte

ORDE DO DÍA:

  • Lectura e aprobación, se procede, da Acta da Asamblea anterior.
  • Lectura e aprobación, se procede, do Estado de Contas.
  • Aprobación do Plan Anual de Aproveitamento Cinexético para a tempada 2023/24.
  • Toma de acordos sobre o cambio de ubicación do vedado e as zonas de adestramento de cans.
  • Informes da Presidencia: repoboacións cinexéticas, subvencións, ...
  • Rogos e preguntas

NOTA: O período voluntario de pago da cota anual remata o día 31 de xullo. A partir desta data aplicarase o recargo establecido.

Sen outro particular, e agradecendo de antemán a súa puntual asistencia, aproveito a ocasión para enviarlle un cordial saúdo.

O Pino, 5 de maio de 2023

Asdo.: Antonio Suárez Iglesias

LEI DE PROTECCIÓN E BENESTAR DOS ANIMAIS DE COMPAÑÍA

O día 11 de xaneiro entrou en vigor a Lei 4/2017, do 3 de outubro, de protección e benestar dos animais de compañía en Galicia (envíoche o texto íntegro no arquivo adxunto), que establece a obrigatoriedade de dar de alta aquelas canceiras particulares nas que residen máis de cinco cans mediante a presentación dunha solicitude, unha memoria descritiva da actividade con fotografías, croquis das canceiras, e un censo dos cans.

 

Os que teñan ata cinco cans non teñen que facer nada; e aqueles que teñan máis de quince cans deberán dar de alta un núcleo zoolóxico - ou canceira deportiva - coa presentación ademáis da documentación sinalada no párrafo anterior, dun proxecto técnico (asinado por persoal con titulación en exeñería, enxeñería técnica, arquitectura ou arquitectura técnica) e un informe técnico veterinario.

PROXECTO PILOTO PARA O CONTROL DOS DANOS PRODUCIDOS POLO XABARIL

O Grupo de Investigación AF-4 da Universidade de Vigo, baixo a dirección do seu Director D. Enrique Valero, seleccionou ao noso Tecor (xunto co de "Riberas del Tambre") como representativo desta comarca para ensaiar un proxecto piloto para paliar os danos do xabaril nas colleitas.

Este proxecto estará financiado polo programa FEDER e contará tamén coa colaboración do concello do Pino.

As actuacións posibles son as seguintes:

  • Instalación de comedeiros, tanto fixos coma itinerantes
  • Realización de cercados
  • Sinalización
  • Ganchos de apoio

De todas elas, a máis útil parece ser a de esparcir comida para o xabaril polo monte, xa que hai experiencias que demostran que facéndoo dous días á semana se logra un 75 % de reducción dos danos.

 

En canto se empecen a poñer en práctica estas medidas informaremos puntualmente das accións realizadas e dos resultados que se vaian obtendo.

Benvido á web do Tecor A Magdalena

RecursoA Sociedade de Cazadores A Magdalena de O Pino abre este espazo web coa finalidade de que se converta nun punto de información e participación dos socios do Tecor.

Neste espazo publicaránse tódalas novas que se produzcan ó redor da sociedade deportiva, ademáis da información relativa á lexislación vixente e outros puntos de interese.

Leer más...