CONVOCATORIA ASEMBLEA XERAL ORDINARIA 21-05-2023

Estimado socio:

A presente é para convocalo á Asamblea Xeral Ordinaria da Sociedade de Cazadores “A Magdalena”, que se celebrará o vindeiro día 21 de maio de 2023 (domingo) ás 11:30 h. en primeira convocatoria, e ás 12:00 h. en segunda convocatoria, na Casa da Cultura de Arca, cos puntos a tratar que se detallan na seguinte

ORDE DO DÍA:

  • Lectura e aprobación, se procede, da Acta da Asamblea anterior.
  • Lectura e aprobación, se procede, do Estado de Contas.
  • Aprobación do Plan Anual de Aproveitamento Cinexético para a tempada 2023/24.
  • Toma de acordos sobre o cambio de ubicación do vedado e as zonas de adestramento de cans.
  • Informes da Presidencia: repoboacións cinexéticas, subvencións, ...
  • Rogos e preguntas

NOTA: O período voluntario de pago da cota anual remata o día 31 de xullo. A partir desta data aplicarase o recargo establecido.

Sen outro particular, e agradecendo de antemán a súa puntual asistencia, aproveito a ocasión para enviarlle un cordial saúdo.

O Pino, 5 de maio de 2023

Asdo.: Antonio Suárez Iglesias