Taxas

Nas seguintes táboas poderá consultar as taxas e prezos públicos de todos aqueles trámites relacionados coa caza.

 Licencias de Caza

 CLASE A: Con armas de fogo 
Clase Tipo Importe
Clase A.1 Españois, comunitarios e extranxeiros residentes maiores de 18 anos e menores de 65 28,72 €
Clase A.2 Españois, comunitarios e extranxeiros residentes menores de 18 anos e maiores de 65 14,44 €
Clase A.3 Estranxeiros, non comunitarios e non residentes 95,46 €
 CLASE B: Con cans, cetrería e arco 
Clase Tipo Importe
Clase B.1 Españois, comunitarios e extranxeiros residentes maiores de 18 anos e menores de 65 19,19 €
Clase B.2 Españois, comunitarios e extranxeiros residentes menores de 18 anos e maiores de 65 9,65 €
Clase B.3 Estranxeiros, non comunitarios e non residentes 66,80 €
 CLASE C: Para a posesión ou utilización de medios ou procedementos especiais 
Clase Tipo Importe
Clase C Para a posesión ou utilización de medios ou procedementos especiais 114,55 €

 Terreos cinexéticos suxeitos a réxime especial

Clave Tipo Importe
30.16.03 Matrículas de terreos cinexéticamente ordeados ( Tecor ):
A tarifa determinarase multiplicando o número de has do Tecor, coa exclusión deste as hectáreas que estean declaradas como vedado de caza (mínimo o 10% do total ) e como refuxio de fauna, por 0,095509 €/ha , aplicándollle as seguintes bonificacións:
I Tecor municipal:
II Tecor de carácter societario con máis de 200 socios, se reúne algún dos seguintes requisitos:
a) Ámbito territorial superior ás 25.000 ha e/ou vedado de caza superior ó 30% da extensión do Tecor.
b) Limitacións á caza por razóns de protección de especies catalogadas
Mínimo

50%
25%

 

 

203,71€

30.16.04

Matrículas de terreos de carácter cinexético dedicados a explotacións cinexéticas comerciais ou mixtas.A tarifa determinarase multiplicando o número de hectáreas da explotación polos €/ha en función do seu carácter aberto ou cercado segundo a seguinte clasificación:

Grupo I. Explotacións cinexéticas sobre terreos abertos
Grupo I. Explotacións cinexéticas sobre terreos cercados

0,101852€
0,203702€

Exame do Cazados

Clave Tipo Importe
30.15.04 Inscrición no Exame do Cazador e expedición do certificado

10,27 €

Exame do Cazados

Clave Tipo Importe
30.38.01 Expedición da guía de tenza de peza cinexética viva en cautividade ou do seu duplicado

45,27€

30.38.02

Autorización para a tenza de furóns con fins cinexéticos

45,27€
30.38.03

Autorización para a tenza de aves de cetrería

45,27€
30.38.04

Autorización para a caza de perdiz con reclamo (por cada actividade)

45,27€
30.38.05

Autorización para a solta de especies cinexéticas no medio natural

45,27€
30.38.06

Recoñecemento e avaliación de trofeos de caza

45,27€
30.38.07

Expedición do precinto de caza maior, excepto para os precintos expedidos en cacerías con ocasión e danos autorizadas pola consellería competente en materia de medio ambiente (por cada unidade)

0,94€